Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie Internetowym znajdującym się pod adresem: www.tomastihl.pl
 2. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.tomastihl.pl prowadzony jest przez FHU TomAS Tomasz Rabiec, z siedzibą w Koszalinie pod adresem: ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin adres elektroniczny: kontakt@tomastihl.pl, NIP: PL 4990010197 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.tomastihl.pl , w którym Klienci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się.
 2. Dokonanie rejestracji wymaga wyboru zakładki „Moje Konto” a następnie wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie: adresu elektronicznego, imienia, nazwiska oraz hasła. Klient może podać fakultatywnie datę urodzenia.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym. Klient może fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Po przesłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego Sprzedawca prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość potwierdzającą rejestrację.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 6. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje Konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. W zakładce „Moje Konto” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może w Sklepie Internetowym składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując produkt, którym jest zainteresowany, poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje ilość produktów, sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  • zamawiany towar,
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcia przez Klienta „Złóż zamówienie” i stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia zawierające informację o zamówionych produktach, ich ilości i cenie, łącznej kwocie zamówienia, wybranej formie przesyłki i płatności oraz adresie dostawy i danych do faktury.
 5. Jeżeli choć jeden z zamówionych produktów nie jest dostępny w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy, o czym Klient informowany jest przy pomocy etykiet na stronie produktu oraz w osobnej wiadomości elektronicznej, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych, by ustalić termin wysyłki zamówienia. Po rozmowie telefonicznej Klient dostanie wiadomość elektroniczną z uzgodnionym terminem realizacji zamówienia, odpowiedź na tę wiadomość potwierdzająca akceptację uzgodnionego terminu jest równoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy.

§ 4. Ceny

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena w chwili potwierdzenie zamówienia przez Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • gotówką w siedzibie Sprzedawcy,
  • przelewem na rachunek bankowy;
  • za pośrednictwem systemu płatności oferowanego przez PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (www.przelewy24.pl) .
 2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Termin zapłaty wynosi 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 4. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub wybrać opcję dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem przewoźnika. Niektóre towary mogą zostać odebrane tylko osobiście w siedzibie Sprzedawcy, o czym Klient jest informowany podczas składania zamówienia.
 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym w zakładce: Kontakt .
 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Sprzedawcy mailowo, na adres: biuro@vikingstyl.pl lub telefonicznie, na numer: +48 570-90-55-90 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6. Realizacja zamówień

 1. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Konsumenta, chyba, że  Konsument we własnym zakresie dokonuje wyboru przewoźnika i Sprzedawca nie ma na ten wybór wpływu – w takim przypadku przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wysłanie zamówionych towarów do Klienta. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wysłanie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Zamówienia będą zrealizowane po dokonaniu przez Klienta zapłaty. W przypadku Konsumentów zamówienia będą realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 365 dni roboczych od dnia zapłaty.
 3. W przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy, Klient uzgadnia termin odbioru ze Sprzedawcą.
 4. Informacje dotyczące czasu wysyłki zamieszczone przy produkcie są orientacyjne i podawane w dniach roboczych.

§ 7. Warunki reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostawy towarów wolnych od wad.
 2. Produkty stanowiące urządzenia STIHL objęte są gwarancją producenta przez okres:
  • dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży na rzecz Konsumenta,
  • dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży na rzecz Klientów nie będących Konsumentami
 3. Warunki gwarancji uregulowane są w osobnym dokumencie gwarancyjnym.
 4. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z rękojmi przy sprzedaży na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.
 5. Reklamacje należy składać na adres: FHU TomAS Tomasz Rabiec, ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin.
 6. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, opisem zauważonej wady i określeniem żądania.
 7. Klient posiada prawo do złożenia reklamacji na druku przygotowanym przez Sprzedawcę dostępnym w Sklepie Internetowym w zakładce Kontakt.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki

 1. Konsument posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę: FHU TomAS Tomasz Rabiec, ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie;
 8. w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: FHU TomAS Tomasz Rabiec ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle lub dostarczy rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 złotych dla przesyłek kurierskich do 30 kg oraz 400 złotych dla przesyłek paletowych.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 § 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Zgodnie z art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca informuje o następujących punktach zbierania zużytego sprzętu w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie: ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin

§ 11. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu następujących danych:
  • Adres: ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin;
  • Adres elektroniczny: kontakt@tomastihl.pl / tomaszrabiec@gmail.com
  • Telefon: +48 500 082 702

 § 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku ewentualnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszego regulaminu, w tym w związku z realizacją zamówień, sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów będzie sąd położony w Szczecinie. Zastrzeżenie właściwego sądu, o który mowa w poprzednim zdaniu nie ma zastosowania do Konsumentów. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem spory będą rozstrzygane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej lub przed stałym polubownych sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej lub poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.05.2019 r.